Polityka prywatności

Odwiedzając naszą stronę internetową, powierzasz Nam swoje dane osobowe do wykonania konkretnych usług i celów. W trosce o ochronę Twojej prywatności firma PRO-COMFORT” s.c. Jakub Traczyk, Damian Koluch opracowała i przyjęła dla zagwarantowania zachowania bezpieczeństwa i ochrony przetwarzanych danych osobowych politykę prywatności. Niniejsza Polityka prywatności służy jako pomoc w zrozumieniu jakie dane i w jakim celu pozyskujemy. 

Treść zapisów oparliśmy na Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane „RODO”). W dalszej części będziemy konkretnie wskazywać przepisy prawne na których się opieramy. Dla Ciebie najważniejsze jest zapoznanie się z tymi zapisami, gdzie informujemy o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania. 

Czym są dane osobowe? 

Są to dane informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. 

Co to jest przetwarzanie danych osobowych?

Przetwarzanie to każda czynność na pozyskanych danych osobowych, niezależnie czy wykonywana w sposób zautomatyzowany czy nie. Twoje dane osobowe przetwarzamy w różnych celach, przy czym do ich zbierania mogą posłużyć różne metody, opierające się na różnych postawach legalności przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania, które zawsze określone są w stosunku do celu, w jakim dane są przez Nas przetwarzane. 

Kiedy Polityka prywatności ma zastosowanie?

Ma zastosowanie do każdego przypadku, w którym Jesteśmy administratorem danych osobowych i przetwarzamy dane osobowe. Pozyskane dane mogą być bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą i pozyskaliśmy je bezpośrednio, jak i w przypadku, w którym dane osobowe pozyskaliśmy z innych źródeł. 

Jakiego typu dane przetwarzamy i na podstawie jakich przepisów prawnych działamy?

Każdej osobie od której pozyskujemy dane osobowe, jako Administrator Danych, wskazujemy niezbędne informacje w zakresie podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych, a także celów dla których przetwarzamy pozyskane dane. Proces pozyskiwania danych osobowych chcemy przekazać każdemu, dlatego jest to nasza podstawowa zasada, kierując się nią przekazujemy informacje jak najbardziej czytelnie, dlatego przygotowaliśmy zestawienie operacji przetwarzania danych osobowych opartych na różnych podstawach legalności procesu przetwarzania. W oparciu o podstawy legalności procesu przetwarzania  staramy się jak najbardziej zrównoważyć Nasz interes oraz potencjalny wpływ procesu na osobę fizyczną, której dane dotyczą (pozytywne i negatywne) oraz prawa osoby fizycznej wynikające z przepisów. 

Jako Administrator Danych nie pozyskujemy, nie przetwarzamy i nie wykorzystujemy danych osobowych w oparciu o Nasz uzasadniony interes w przypadku, gdy dojdziemy do wniosku, że wpływ na osobę, której dane dotyczą przeważałby nad naszymi interesami (za wyjątkiem zgody lub wymagania od strony przepisów). 

Administrator danych osobowych

Waszym Administratorem danych osobowych jest firma PRO-COMFORT” s.c. Jakub Traczyk, Damian Koluch z siedzibą w Łomiankach przy ul. Łąkowa 55, 05-092 NIP: 1182247935 REGON: 523015264.

Kontakt z Nami, Administratorem, jest możliwy poprzez adres korespondencyjny – PRO-COMFORT” s.c. Jakub Traczyk, Damian Koluch. z siedzibą w Łomiankach przy ul. Łąkowa 55, 05-092 jak również poprzez adres e-mail biuro@pro-comfort.pl

Dbamy o to, by dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i tylko przez okres w jakim jest to niezbędne.

Rodzaj danych osobowych

Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe niezbędne do realizacji określonego celu przetwarzania, w szczególności: imię, nazwisko, nazwę pracodawcy, stanowisko służbowe, adres poczty elektronicznej, adres korespondencyjny, numer telefonu/faxu, adres zamieszkania, NIP, REGON, PESEL, które zostały przekazane w trakcie prowadzonej przez Administratora działalności w tym w ramach zawieranych umów o współpracy.

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów, świadczenia usług oraz rozliczenia prowadzonej działalności.

W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne, jednakże w zależności od okoliczności odmowa udostępnienia danych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić Administratorowi przekazywanie informacji o jego działalności oraz utrzymywanie kontaktu.

Zakres, okres i cele przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza Wasze dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko , adres poczty elektronicznej, adres korespondencyjny, numer telefonu/faxu (formularz kontaktowy), a także treści wiadomości zarządzania stroną www w zakresie adresu IP. 

Możemy pozyskiwać dane zanonimizowane związane z odwiedzaniem Naszej strony www (tzw. Logi – adres IP, domena). Dane te służą nam do celów statystycznych, pozwalających na określenie ilości wejść na stronę itp. Dane te nie zawierają cech identyfikujących daną osobę fizyczną – użytkownika strony. Logi na stronę nie są ujawniane osobom trzecim, chyba, że zajdzie taka potrzeba na rzecz działania organu do tego uprawnionego w oparciu o obowiązujące przepisy. 

Do pozyskiwania danych profilowanych wykorzystywane będą kody Google Analytics, Google Ads oraz Facebook. Informacje, które gromadzimy w związku z korzystaniem z naszych usług, mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowanym (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to pociągało osoby fizycznej do żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na jej sytuację. W przypadku profilowania wskazujemy, że:

 • na potrzeby profilowania nie przetwarzamy żadnych danych sensytywnych,
 • na potrzeby profilowania przetwarzamy z reguły dane, które uprzednio podlegały pseudonimizacji lub takie dane, które zostały przez nas zagregowane
 • jeśli nie możemy osiągnąć celu inaczej, niż poprzez profilowanie danych osobowych nie zpseudonimizowanych lub niezagregowanych, wykorzystujemy do tego typowe dane: adres e-mail i IP lub cookies
 • profilujemy w celu analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań osób korzystających z Naszej strony lub produktów lub usług i dopasowywania treści znajdujących się w Naszej stronie,
 • profilujemy w celach marketingowych, tj. dopasowania oferty marketingowej do ww. preferencji.

 Każdorazowo cel i zakres danych przetwarzanych przez Administratora Danych wynika z niezbędnego minimum związanego z koniecznością świadczenia na rzecz użytkownika usług w przypadkach:

– działań podejmowanych przez Nas na Twoją rzecz. Przykładowo, jeżeli chcesz zadać Nam pytanie możesz zostać poproszony o podanie określonego zakresu danych osobowych w zależności od treści wybranego zagadnienia

– analizy profilu osób odwiedzających Naszą stronę www, pod kryterium  płci, wieku, czy regionu do którego dotarliśmy

– analizy działania serwera strony i ewentualnych awarii 

– dostosowania treści strony dla preferencji użytkownika

Wasze dane osobowe Administrator uzyskał bezpośrednio do Was lub od podmiotu, którego reprezentujecie lub w którym jesteś zatrudniona/y.

Cele przetwarzania danych

Przetwarzamy Wasze dane w celu:

– umożliwienia Tobie kontaktu (poprzez formularz kontaktowy) oraz udzielenie Tobie rzetelnych informacji zależnych od treści  przesłanej wiadomości. W formularzu wymagamy podania niezbędnych danych, które według nas ograniczone są do minimum, w stosunku do celu, jaki chcemy osiągnąć, rozumianym jako przedstawienie oferty handlowej, rozpatrzenie reklamacji, udzieleniu pomocy technicznej, przeprowadzeniu rekrutacji i tym podobnym. 

– prowadzenia korespondencji e-mailowej oraz tradycyjnej związanej z prowadzoną przez Administratora działalnością (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit f RODO);

– kontaktu telefonicznego związanego z prowadzoną działalnością, w tym informowania o usługach (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit f RODO);

– w innych prawnie uzasadnionych celach związanych z nawiązywaniem i utrzymywaniem kontaktów biznesowych oraz tworzenie sieci kontaktów (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Odbiorcy danych

Pozyskanych danych nie udostępniamy firmom, organizacjom ani osobom spoza PRO-COMFORT” s.c. Jakub Traczyk, Damian Koluch jeżeli nie zaistnieje jedna z następujących okoliczności:

– pozyskamy od Was zgodę – w takim przypadku możemy udostępnić dane osobowe firmom, organizacjom i osobom spoza PRO-COMFORT” s.c. Jakub Traczyk, Damian Koluch w celu niezbędnym dla wykonania usługi

– istnieją przyczyny prawne, gdzie dane udostępniamy firmom, organizacjom i osobom spoza PRO-COMFORT” s.c. Jakub Traczyk, Damian Koluch, gdzie użycie danych jest uzasadnione w związku z:

– wymogami obowiązującego prawa, procesów prawnych czy żądań instytucji państwowych. 

– egzekwowaniem obowiązujących Warunków korzystania ze strony (regulamin strony www), w tym badaniem potencjalnych naruszeń;

– monitorowania ruchu na stronie, czasu spędzania itp.

– wykrywaniem oszustw i zapobieganiem im, a także rozwiązywaniem innych problemów dotyczących oszustw, bezpieczeństwa i kwestii technicznych;

– ochroną praw własności lub bezpieczeństwa Administratora Danych, użytkowników strony PRO-COMFORT” s.c. Jakub Traczyk, Damian Koluch, oraz pozostałych osób w sposób wymagany bądź dozwolony przez przepisy prawa.

Czas przechowywania i przetwarzania danych

Wasze dane będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do realizacji celu na podstawie interesu obu stron oraz w okresie utrzymywania bieżących relacji, w tym wymiany korespondencji, a po ustaniu tej relacji przez okres 3 lat. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – dane będą przetwarzane przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych lub wycofania zgody na ich przetwarzanie przez użytkownika. 

Okres przetwarzania może być przedłużony w granicach prawa w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych niezbędne jest do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Po okresie przetwarzania dane będą usuwane lub zanonimizowane.

Cookies 

Pliki Cookies (ciasteczka) to mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną

Twoje prawa

Każdy z Was, ma pewne prawa związane z przetwarzaniem Waszych danych osobowych:

 • prawo dostępu do treści swoich danych,
 • prawo do sprostowania niezgodności lub błędów w przetwarzanych danych lub ich uzupełnienia,
 • prawo do informacji o przetwarzanych danych w tym o celach i podstawach przetwarzania,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, o ile przetwarzanie jest dokonywane na podstawie zgody,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celach marketingowych, albo w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora,
 • prawo do skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, w tym RODO.

Wnioski dotyczące  realizacji niniejszych uprawnień możecie składać pisemnie lub elektronicznie na adres biuro@pro-comfort.pl

Bezpieczeństwo danych

Dbamy o Wasze dane, w szczególności o dostęp do nich przez osoby postronne. Dlatego:

– kontrolujemy Nasze metody gromadzenia

– stosujemy metody zabezpieczania danych fizyczne, a także elektroniczne – stosujemy szyfrowanie SSL

– dostępu do danych osobowych udzielamy jedynie tym pracownikom, kontrahentom
i przedstawicielom, którzy muszą mieć do nich dostęp, aby przetwarzać je na Nasze potrzeby. Ponadto na mocy umowy są oni zobowiązani do zachowania ścisłej poufności,

– a w przypadku niewypełnienia tych zobowiązań mogą ponieść konsekwencje, łącznie
z zakończeniem współpracy.

Skargi, pytania 

Wszelkie pytania, skargi, wątpliwości dotyczące treści niniejszej Polityki prywatności należy kierować na adres biuro@pro-comfort.pl lub pisemnie na adres

PRO-COMFORT” s.c. Jakub Traczyk, Damian Koluch

ul. Łąkowa 55, 05-092 Łomianki

Postanowienia końcowe

Polityka przetwarzania danych osobowych jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

Polityka przetwarzania danych osobowych obowiązuje od dnia 30 marca 2021 r.

Call Now Button